โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

นางสุภามาศ ค้วนเครือ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวเพียงพิศ เพ็ชรนิล

นางสาวอนุชิดา ตันประเสริฐ

นางสมใจ เกิดสุข

นายอภิชัย เหล่าพิเดช

นายวัชระ จันทร์ลาด

นายศิรินทร์ ผรณาปิติ

นายโอภาส อินทร์ประทับ

นายธงชัย คงใจทิพยเดชา

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.