โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

ครูรัตนา ทรัพย์สิน

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช

ครูนงเยาว์ วงษารัตน์

ครูกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม

ครูเสาวนีย์ มัชฌิมานิธิศ

ครูรัชนก อินทร์จันทร์

ครูรุ่งรัตน์ ผรณาปิติ

ครูสัญชัย ชีวิหาร

ครูมนู ศรีประโมง

ครูนพมาศ ประพันธ์วิทยา

ครูโกสินทร์ อารีพรประเสริฐ

ครูคมษา นาคโขนง

นางนิศรา กอบผดุงเกียรติ

ครูนงนุช ทองทา

ครูจตุพร สุวรรณประเสริฐ

ครูบำรุง แจ้งจิตร

ครูพรรณทิพา ตริบุณฑริก

ครูรัตนา ทองดี

ครูธีรยุทธ รูปทอง

ครูองอาจ พวงชุ่มชื่น

ครูวรวัฒน์ วัชรศักดิ์ไพศาล

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.