เลือกหน้า

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มเรียนรู้วิทย์)

ครูกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม

ครูเสาวนีย์ มัชฌิมานิธิศ

ครูรัชนก อินทร์จันทร์

ครูรุ่งรัตน์ ผรณาปิติ

ครูสัญชัย ชีวิหาร

ครูมนู ศรีประโมง

ครูนพมาศ ประพันธ์วิทยา

ครูโกสินทร์ อารีพรประเสริฐ

ครูคมษา นาคโขนง

ครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช

ครูรัตนา ทรัพย์สิน

ครูนงเยาว์ วงษารัตน์

นางนิศรา กอบผดุงเกียรติ

ครูนงนุช ทองทา

ครูจตุพร สุวรรณประเสริฐ

ครูบำรุง แจ้งจิตร

ครูพรรณทิพา ตริบุณฑริก

ครูรัตนา ทองดี

ครูธีรยุทธ รูปทอง

ครูองอาจ พวงชุ่มชื่น

ครูวรวัฒน์ วัชรศักดิ์ไพศาล

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.