เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

นางสาวพรทิพย์ ไตรคุป

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิศรา บูรณมี

นางภคมณ ยงรัตน์โชติ

นางจันทร์ฉาย จิรวัฒนาพันธ์

นางอาทิตยา กมลยะบุตร

นางสาวมัญญุรี อรัญพันธ์

นายสุรศักดิ์ ไขว้พันธุ์

นายชาญชัย หมั่นประสงค์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.