Tel: (032) 301170 – 5 sarasitmail@gmail.com

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มเรียนรู้ภาษาไทย)

นางสาวพรทิพย์ ไตรคุป

นางภคมณ ยงรัตน์โชติ

นางจันทร์ฉาย จิรวัฒนาพันธ์

นายชาญชัย หมันประสงค์

นางนิศรา บูรณมี

นางสาวมัญญุรี อรัญพันธ์

นางอาทิตยา กมลยะบุตร

นายสุรศักดิ์ ไขว้พันธุ์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032)301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.