โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

นางสาวพรทิพย์ ไตรคุป

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิศรา บูรณมี

นางภคมณ ยงรัตน์โชติ

นางจันทร์ฉาย จิรวัฒนาพันธ์

นางอาทิตยา กมลยะบุตร

นางสาวมัญญุรี อรัญพันธ์

นายสุรศักดิ์ ไขว้พันธุ์

นายชาญชัย หมั่นประสงค์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.