เลือกหน้า

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)

นางสาวจุฑามาศ กิจบุญชู

นางพิมลพันธุ์ เทียนเหลือง

นางอัจฉราภรณ์ อรุณธีรวงศ์

นางสาวสุดธิดา เมธศาสตร์

นางกัลยา บัวน้อย

นางลัดดาวัลย์ พลอยจินดา

นางสาวสายฝน กาฬภักดี

นายภาณุวัฒน์ โบว์ศิริกุลเดชา

นางสาวน้ำฝน รอดทิม

นางสาวกนกวรรณ ทองเรือนเหมือน

นางสาวสายฝน กาฬภักดี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.