หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพรทิพย์ ไตรคุป

ภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ กิจบุญชู

คณิตศาสตร์

นางรัตนา ทรัพย์สิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภามาศ ค้วนเครือ

หัวหน้าสังคมศึกษาฯ

นางเกศินี สรรสม

ภาษาต่างประเทศ

นายสรรเสริญ ประสมทรัพย์

ศิลปะ

นายธีระ เจริญสุข

สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.