sarasitmail@gmail.com

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

 

 

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

ผู้อำนวยการ

นายวิชัย อรตัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน

นายมาโนช ส่งศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายศราวุฒิ วงอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวนิโลบล แว่นเกตุ

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการอนุบาล

นายชาญชัย หมันประสงค์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นายประสิทธิ์ สรรสม

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น

นางรัชนก อินทร์จันทร์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.