ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

ผู้อำนวยการ

นายมาโนช ส่งศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายชาญชัย  หมันประสงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน

นายกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางลัดดาวัลย์ พลอยจินดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายศราวุฒิ วงอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.