เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

บาทหลวงนพพร   ยอแซฟ

ผู้อำนวยการ

นางภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิชัย อรตัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน

นายศราวุฒิ วงอุบล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายมาโนช ส่งศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายเอกรงค์ หงส์ศรีทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวนิโลบล แว่นเกตุ

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการอนุบาล

นายชาญชัย หมันประสงค์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นายประสิทธิ์ สรรสม

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น

นางรัชนก อินทร์จันทร์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.