เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งแผนกนักเรียนไปกลับ และประจำหอพักในโรงเรียน

บาทหลวงนพพร   ยอแซฟ

อธิการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวง ยอห์น ลิสซันดรีน

รองอธิการ

บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ

ผู้จัดการ

บาทหลวงอนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ

จิตตาภิบาลและผู้ดูแลนักเรียนประจำ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 301170 – 5
แฟกซ์ (032) 301110
E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.