เลือกหน้า

 

 

" ขยัน ศรัทธา ร่าเริง "

บาทหลวงนพพร   ยอแซฟ

อธิการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวง ยอห์น ลิสซันดรีน

รองอธิการ

บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

ผู้อำนวยการ

บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ

ผู้จัดการ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เลขที่ 76 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
โทรศัพท์ (032) 223492-5
แฟกซ์ (032) 223493

E-mail : sarasitmail@gmail.com

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.