วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หัวข้อ”ท้องก่อนวัยอันควร” ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง