วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม​พัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุมนุม​อาชีพจากภูมิปัญญา​ท้องถิ่น