วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น