วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีตรีวารวันที่ 3 เพื่อเตรียมจิตใจกิจกรรมฉลองนักบุญดอมินิกซาวีโอ แบบอย่างเยาวชน