เลือกหน้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ม.1 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ