เลือกหน้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.4 ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี