วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 3 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ เป็นประธานในพิธี 26 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย