วจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ตรีวารวันที่ 1 ได้รับเกียรติจากบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เป็นประธานในพิธี 24 มกราคม 2566 ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย