ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
รางวัลครูปฏิบัติการสอนครบ ๒๕ ปี
คุณครูลัดดา คะชะเนตร
คุณครูลัดดาวัลย์ พลอยจินดา
คุณครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช
รางวัลครูดีเด่น
ระดับปฐมวัย คุณครูจิดาภา วงษ์เรืองทอง
ระดับประถมศึกษา คุณครูสมใจ เกิดสุข
ระดับมัธยมศึกษา คุณครูพรรณทิพา ตริบุณฑริก
รับมอบเกียรติบัตรจากนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง ในกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖