รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
สภานักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สโมสรลีโอ และงานกิจกรรมนักเรียน ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านโป่ง เพื่อร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆในเขตเทศบาลบ้านโป่ง ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566
สภานักเรียน
สโมสรลีโอ
วันเด็ก