Tel: (032) 301170 – 5 sarasitmail@gmail.com

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.6 ณ เขาวัง แหลมผักเบี้ย เดอะฟิลล์แอนนิมอลดรีม จังหวัดเพชรบุรี