Tel: (032) 223492-5 sarasitmail@gmail.com

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ สวนจตุจักร แห่งที่ 1 กรุงเทพฯ