Tel: (032) 223492-5 sarasitmail@gmail.com

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นป.5 ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อุทยานแดนมังกร และวัดปาเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี