นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565