บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน แนะนำแผนการเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 และการพบครูประจำชั้นในทุกระดับชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565