เลือกหน้า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือเกี่ยวกับเรื่อง “อุดมคติ และธรรมะที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับลูกเสือระดับช้น ม.2 และ ม.3 ตามแนวทางคุณลักษณที่พึงประสงค์ อันจะส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติและปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม โดยนิมนต์พระครูปลัดธนากร รักขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มาเป็นพระวิทยากร