ตัวแทนคุณแม่ระดับต่าง ๆ กล่าวความในใจและให้โอวาทกับนักเรียน
เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
9 สิงหาคม 2565
ระดับอนุบาล
คุณแม่มัฑนา คนหลัก คุณแม่ของเด็กชายจอมฑัพ ยันจังหรีด ชั้นอนุบาล 2
ระดับประถมศึกษา
คุณแม่นิอร เหมือนแก้วจินดา คุณแม่ของเด็กชายกษิดิศ เหมือนแก้วจินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 SME
ระดับมัธยมศึกษา
คุณแม่อัญชลี คนชม คุณแม่ของนายอาภากร คนชม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 UNI ( ประธานคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ปีการศึกษา 2565)