sarasitmail@gmail.com

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรและผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) มาใช้ในบูรณาการการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการในวิชาสังคม หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ
ในปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงองค์กรสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน