sarasitmail@gmail.com

 

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนสร้างชาติ” รุ่นที่ 11 (NBI-Youth Camp 11)
กิจกรรมในค่ายมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิดความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ “ดี เก่ง กล้า” มุ่งยกระดับความเข้มแข็งของประเทศอย่างเป็นระบบ ภายใต้เจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของสถาบันการสร้างชาติ
กิจกรรมนี้จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนโรงเรียนละ 3 คน รวม 1,050 คน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้ส่งนักเรียน 3 คน เข้าร่วมค่าย ดังนี้
1.นายสหภูมิ บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2.นายรพัธ เข็มทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3.นายรณภพ สังข์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โดยมีคุณครูศศิพร ขำคำไพ เป็นผู้ดูแลและเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายครูสร้างชาติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดคู่ขนานกันด้วย