sarasitmail@gmail.com

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนำของบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชาญชัย หมันประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน และนายกิตติศักดิ์ ศิริสุโขดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 5 สถาบันการศึกษา กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 10.00 ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานในพิธีลงนามได้ให้การต้อนรับ แนะนำคณะผู้บริหารของคณะฯ กล่าวถึงความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและการบริการวิชาการที่คณะเป็นศูนย์ประสานงานโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งเป็น 1 ในภูมิภาคตะวันตก
สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้มี 5 สถาบันการศึกษาระดับโรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
2.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
3.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
4.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
5.โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จากนี้ทั้ง 6 หน่วยงานสถาบันการศึกษาจะดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ และดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของการพัฒนาประเทศต่อไป