sarasitmail@gmail.com

 

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลซานคามิลโล ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-2019 และไข้หวัดใหญ่ 13 มิ.ย. 65