sarasitmail@gmail.com

 

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๕
“อาจาริยบูชา”
สุภาพบุรุษน้ำเงิน-ขาว น้อมบูชาครู
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ อาคารโดม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย