เลือกหน้า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม STEM+A ให้กับนักเรียนโปรแกรม SME ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 -มัธยมศึกษาปีที่ 2