sarasitmail@gmail.com

 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเผ่าพัฒน์ แถวโนนงิ้ว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล และได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมโครงการ ” 500+ Student for Engineering Pathway” เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ในการสร้างนวัตกรรม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMAKE) เมื่อวันที่ 13 – 15 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา