sarasitmail@gmail.com

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพในห้วข้อเรื่อง สืบสานงานศิลป์แผ่นดินแม่ ณ โรงเรียนสาธิตศิลปากร ในโครงการศิลปินแห่งศิลปากร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายนารารายณ์ ในภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตร