เลือกหน้า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม STEM+A ให้กับนักเรียนโปรแกรม IP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3