เลือกหน้า

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานพยาบาลโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ และวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย