พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา โดยมี บาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน อธิการ และบาทหลวงชินวัฒน์...
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “💊ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “💊ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

คณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จัดโดยงานปกครอง โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลซานคามิลโล เป็นวิทยากรให้การอบรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอมินิก...
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรและผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education)...
ประกาศโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเรื่อง การแสดงเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ประจำปีการศึกษา...